របៀបលេង Keno

របៀបក្នុងការលេងហ្គេមកេណូក្នុង វេបសាយZoo666 គឺងាយស្រួលនឹងមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការភ្នាល់។ ថ្ងៃនេះប្អូនសូមលើកយកនៅជម្រើសភ្នាល់ក្នុងហ្គេមកេណូ ដើម្បីមកបង្ហាញជូនអតិជនអោយងាយស្រួលយល់ក្នុងការលេងជាមួយវេបសាយ Zoo666។ -ជម្រើសភ្នាល់ Over/Under & Odd/Even OVER មានន័យថាជាចំនួនលេខចាប់ពីលេខ 811 ដល់ 1410 គេចាត់ទុតថា OVER UNDER មានន័យថាជាចំនួនលេខចាប់ពីលេខ 210 ដល់  810   គេចាត់ទុតថា  UNDER Odd មានន័យថាលទ្ធផលក្នុងចំនួនលេខដែលចេញទាំង20បូកបញ្ចូលគ្នាជាលេខសេស Even មានន័យថាលទ្ធផលក្នុងចំនួនលេខដែលចេញទាំង20បូកបញ្ចូលគ្នាជាលេខគូ – ជម្រើសភ្នាល់ Parlay Over/Odd

អានបន្ថែម