របៀបដកប្រាក់រហ័ស

*** សូមស្វាគមន៏មកកាន់របៀបបំពេញការដកប្រាក់ងាយស្រួលរហ័សទានចិត្តនឹងសុវត្តិភាពខ្ពស់របស់ zoo666.com **សូមបំពេញតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម ចុចពាក្យ Withdraw Your password សូមបំពេញលេខសំងាត់អាខោនរបស់អ្នក Withdraw  Amount សូមបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែរលោកអ្នកចង់ធ្វើការដក Pay Type  ជ្រើសរើសប្រភេទធនាគារ Your Bank Account Number សូមបំពេញលេខគណនីធនាគាររបស់អ្នក

អានបន្ថែម

របៀបដាក់ប្រាក់រហ័ស

*** សូមស្វាគមន៏មកកាន់របៀបបំពេញការដាក់ប្រាក់ងាយស្រួលរហ័សទានចិត្តនឹងសុវត្តិភាពខ្ពស់របស់​ Zoo666.com **សូមបំពេញដូចការណែនាំខាងក្រោម ចុចពាក្យ Balance & Deposit  Your password សូមបំពេញលេខសំងាត់អាខោនរបស់អ្នក Deposit Amount សូមបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែរចង់ដាក់សម្រាប់ធ្វើការភ្នាល់ Pay Type  ជ្រើសរើសប្រភេទធនាគារ Company Bank Account

អានបន្ថែម