របៀបដាក់ប្រាក់រហ័ស

*** សូមស្វាគមន៏មកកាន់របៀបបំពេញការដាក់ប្រាក់ងាយស្រួលរហ័សទានចិត្តនឹងសុវត្តិភាពខ្ពស់របស់​ Zoo666.com

**សូមបំពេញដូចការណែនាំខាងក្រោម

  • ចុចពាក្យ Balance & Deposit
  •  Your password សូមបំពេញលេខសំងាត់អាខោនរបស់អ្នក
  • Deposit Amount សូមបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែរចង់ដាក់សម្រាប់ធ្វើការភ្នាល់
  • Pay Type  ជ្រើសរើសប្រភេទធនាគារ
  • Company Bank Account លេខគណនីធនាគារនឹងឈ្មោះភ្នាកងារសម្រាប់វេរប្រាក់ចូល
  • Your Bank Account Number សូមបំពេញលេខគណនីធនាគាររបស់អ្នក
  • Your Bank Account Name សូមបំពេញឈ្មោះគណនីធនាគាររបស់អ្នក
  • Remark   បំពេញលេខទូរសព្ទ័លោកអ្នកដែលអាចទំនាក់ទំនងបាន
  • Submit ចុចបញ្ជូន