របៀបដកប្រាក់រហ័ស

*** សូមស្វាគមន៏មកកាន់របៀបបំពេញការដកប្រាក់ងាយស្រួលរហ័សទានចិត្តនឹងសុវត្តិភាពខ្ពស់របស់ zoo666.com

**សូមបំពេញតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម

  • ចុចពាក្យ Withdraw
  • Your password សូមបំពេញលេខសំងាត់អាខោនរបស់អ្នក
  • Withdraw  Amount សូមបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ដែរលោកអ្នកចង់ធ្វើការដក
  • Pay Type  ជ្រើសរើសប្រភេទធនាគារ
  • Your Bank Account Number សូមបំពេញលេខគណនីធនាគាររបស់អ្នក
  • Your Bank Account Name សូមបំពេញឈ្មោះគណនីធនាគាររបស់អ្នក
  • Remark   បំពេញលេខទូរសព្ទ័លោកអ្នកដែលអាចទំនាក់ទំនងបាន
  • Submit ចុចបញ្ជូន