របៀបភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាមលេងកំសាន្តជាមួយ zoo666 មាន 2D / 3D / 4D និង ប៉ាវឡូ មាន Head / Last / Head+Last

  • សូមស្វាគមន៍មកកាន់ zoo666.one ជាពិភពកំសាន្តឆ្នោតវៀតណាមគ្មានដែនកំណត់។

ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបនៃការភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាម ងាយៗ  គ្រាន់តែលោកអ្នកបង្កើតអាខោនមួយ ជាមួយវេបសាយ zoo666.one នុះនិងអាចធ្វើការភ្នាល់ឆ្នោតតាមទូរសព្ទដៃ ឬ កំព្យូទ័របានយ៉ាងងាយស្រួលដោយខ្លួនឯង។

សម្រាប់ពត៌មានលំអិត៖

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាម 2D & 3D

LV – 2D & 3D

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Lotto Vietnam ហើយចុចត្រង់ 2D & 3D ម្ដងទៀត.

2. ទី2 សូមបំពេញលេខដែលអ្នកចង់ភ្នាល់ចូលកន្លែង Number 12 ឬ 123.

3. ទី3 នាក់ត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលតាមប៉ុស្តិ៍ Head ក្បាល// Last កន្ទុយ// Head+Last និង Roll.

4. ទី42D&3Dជាជម្រើសភ្នាល់2លេខឬ3លេខភ្នាល់បានទៅលើ Head//Last//Head+Lastនិងប៉ាវឡូ 2Dមាន 18 ប៉ាវឡូ3D 17.

5. ទី5 ត្រូវគ្រីសលើខេត្តដែលនាក់ចង់ភ្នាល់ .

6-ទី6 នាក់ចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់.

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាម 4លេខ

LV – 4D

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Lotto ហើយចុចត្រង់ Lotto Vietnam ម្ដងទៀត.

2. ទី2 សូមចុចពាក្យថា 4D.

3. ទី3 សូមបំពេញលេខដែលអ្នកចង់ភ្នាល់ចូលកន្លែង Number 1552.

4. ទី4 នាក់ត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់.

5. ទី5 សម្រាប់ 4D ភ្នាល់បានតែប៉ាវឡូទេ ហើយមាន 16ឡូ.

6. ទី6 ត្រូវគ្រីសលើខេត្តដែលនាក់ចង់ភ្នាល់.

7. ទី7 នាក់ចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់.

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាម Roll Parlay គឺជាការភ្នាល់ទៅលើប៉ាវឡូនិងលេខបក

LV – Roll Parley

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Lotto ហើយចុចត្រង់ Lotto Vietnam ម្ដងទៀត.

2. ទី2 សូមចុចពាក្យថា Parlay.

3. ទី3 សូមបំពេញលេខដែលអ្នកចង់ភ្នាល់ចូលកន្លែង Number1 15 Number2 52 Number3 10 ភ្នាល់បកបីប្រអប់ Number1​ 79 Number2 68 ភ្នាល់បកពីរប្រអប់.

4. ទី4 នាក់ត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់.

5. ទី5 ត្រូវគ្រីសលើខេត្តដែលនាក់ចង់ភ្នាល់.

6. ទី6 នាក់ចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់.

បញ្ជាក់ Roll Parlay គឺជាការភ្នាល់ប៉ាវឡូ បើទាំង18ឡូនេះមានលេខដែលនាក់ភ្នាល់ 12/70/10 ទើបចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវ.

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាម Digit 2D គឺជាការភ្នាល់ទៅលើ អូសលេខ2ខ្ទង់

LV – Digit 2D

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Digit 2D.

2. ទី2 នាក់ត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់ប៉ុស្តិ៍ Head ក្បាល// Last កន្ទុយ// Head+Last និង Roll.

3. ទី3 ចុចគ្រីសទីនេះដើម្បីអូសកន្ទុយ2លេខ អូសម្ដងបាន10លេខ.

4. ទី4 ចុចគ្រីសទីនេះដើម្បីអូសក្បាល2លេខ អូសម្ដងបាន10លេខ.

5. ទី5 ត្រូវគ្រីសលើខេត្តដែលនាក់ចង់ភ្នាល់ .

6. ទី6 នាក់ចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់.

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាម Digit 3D គឺជាការភ្នាល់ទៅលើ អូសលេខ3ខ្ទង់

Lv – Digit 3D

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Digit 3D.

2. ទី2 នាក់ត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់ប៉ុស្តិ៍ Head ក្បាល// Last កន្ទុយ// Head+Last និង Roll.

3. ទី3 ចុចគ្រីសជ្រើសរើសអូសក្បាល 3លេខ នាក់អាចអូសបានចាប់ពីរលេខ ( 0-9 ).

4. ទី4 ចុចគ្រីសទីនេះដើម្បីអូសកន្ទុយ3លេខ អូសម្ដងបាន10លេខ.

5. ទី5 ចុចគ្រីសទីនេះដើម្បីអូសក្បាល3លេខ អូសម្ដងបាន10លេខ.

6. ទី6 ត្រូវគ្រីសលើខេត្តដែលនាក់ចង់ភ្នាល់.

7. ទី7 នាក់ចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់.

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាម Special 2D គឺមាន14ជម្រើស Big / Small / Odd / Even / In / Out / Small Odd / Small Even / Big Odd / Big Even / Odd Odd / Even Even / Even Odd / Odd Even

LV – Special 2D

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Lotto ហើយចុចត្រង់ Lotto Vietnam ម្ដងទៀត.

2. ទី2 សូមចុចពាក្យថា Special 2D.

3. ទី3 ជាប្រអប់គ្រីសជម្រើសភ្នាល់ទាំង14នៃការភ្នាល់របស់នាក់.

4. ទី4 នាក់ត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់ប៉ុស្តិ៍ Head ក្បាល// Last កន្ទុយ// Head+Last និង Roll.

5. ទី5 ត្រូវគ្រីសលើខេត្តដែលនាក់ចង់ភ្នាល់.

6. ទី6 នាក់ចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់.

ជម្រើសភ្នាល់ទាំង 14 នៃលេខរៀង ទី3 មានដូចជា

​1 -​ Big លេខធំមាន50លេខគឺ(50-99).

2 – Small លេខតូចមាន50លេខគឺ(00-49).

​3 – Odd លេខដែលមានលទ្ឋផល(សេស)មាន50លេខ(00-99).

​​​4 – Even លេខដែលមានលទ្ឋផល(គួរ ) មាន50លេខ(00-99).

5 – In លេខដែរមានលទ្ឋផលចន្លោះ(25-74)មាន50លេខ.

6 – Out លេខដែរមានលទ្ឋផលចន្លោះ(00-24-75-99)​មាន50លេខ.

7 – Small odd លេខដែរមានលទ្ឋផល(តូចហើយសេស)ចន្លោះ​(00-49)មាន25លេខ.

​8 – Small Even លេខដែរមានលទ្ឋផល(តូចហើយគួ)ចន្លោះ(00-49) មាន25លេខ.

9 – Big Odd  លេខដែរមានលទ្ឋផល​(ធំហើយសេស)ចន្លោះ (50-99)មាន25លេខ.

10 – Big Even លេខដែរមានលទ្ឋផល(ធំហើយគួ)ចន្លោះ( 50-99)​មាន25លេខ.

11 – Odd Odd  លេខដែរមានលទ្ឋផលក្បាល(សេស)ហើយកន្ទុយ(សេស)មាន25លេខ(ក្បាល1,3,5,7,9/កន្ទុយ1,3,5,7,9).

12 – Even Even លេខដែរមានលទ្ឋផលក្បាល(គួ)ហើយកន្ទុយ(គួ)មាន25លេខ(ក្បាល0,2,4,6,8/កន្ទុយ0,2,4,6,8).

13 – Odd Even លេខដែរមានលទ្ឋផលក្បាល(សេស)ហើយកន្ទុយ(គួ)​មាន25លេខ(ក្បាល1,3,5,7,9/កន្ទុយ0,2,4,6,8).

14 – Even Odd លេខដែរមានលទ្ឋផលក្បាល(គួ)ហើយកន្ទុយ(សេស)មាន25លេខ(ក្បាល0,2,4,6,8/កន្ទុយ1,3,5,7,9).

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាម  Rull7 គឺជាការភ្នាល់ទៅលើ ប៉ាវឡូ 7លេខ

LV – Roll 7

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Lotto ហើយចុចត្រង់ Lotto Vietnam ម្ដងទៀត

2. ទី2 សូមចុចពាក្យថា Roll7

3. ទី3 សូមបំពេញលេខដែលអ្នកចង់ភ្នាល់ចូលកន្លែង Number 25​ // 225

4. ទី4 នាក់ត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់ប៉ុស្តិ៍​ តាមជួរ Roll7

5. ទី5 Roll7 ជាជម្រើសភ្នាល់ 2លេខ ឬ 3លេខ ប៉ាវឡូ 2Dមាន 7 ប៉ាវឡូ2 3D 7

6. ទី6 ត្រូវគ្រីសលើខេត្តដែលនាក់ចង់ភ្នាល់

7. ទី7 នាក់ចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់

8. ទី8 របៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល  Roll7 2D​​ // 3D

របៀបមើល Schedule គឺជាកាលវិភាគដើម្បីមើលប៉ុស្តិ៍ឬខេត្តដែលឆ្នោតចេញប្រចាំថ្ងៃ

LV – Schedule

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Lotto ហើយចុចត្រង់ Lotto Vietnam ម្ដងទៀត

2. ទី2 សូមចុចពាក្យថា Schedule

3. ទី3 ជាតារាងបង្ហាញ ប៉ុស្តិ៍ និង ខេត្ត ចំណែកការភ្នាល់វិញមានដូចជា Hanoi/18A/18B/18C/18D

របៀបមើល Package គឺជាកន្លែងជម្រើសសងមាន 14 ជម្រើស A ដល់ N

LV – Package

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Change.

2. ទី2 យើងមានជម្រើសនៃការសងរហូតទៅដល់ 14ជម្រើស Package A ដល់ N.

3. ទី3 បើយើងយក Package A Commission ដែលយើងបានទឹកមកវិញគឺ ( 24% ) ចំណែក Odd សងវិញគឺ ( 75 ).

4. ទី4 បើយើងសម្រេចយក Package អក្សរ A B ឬ  C D យើងត្រូវតែចុចពាក្យ Save ទើបជាប់ជម្រើសដែលយើងយក.

របៀបមើល Result គឺជាកន្លែងមើលលទ្ធផលឆ្នោតចេញប្រចាំថ្ងៃ

LV – Result

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Lotto ហើយចុចត្រង់ Lotto Vietnam ម្ដងទៀត.

2. ទី2 សូមចុចពាក្យថា Result.

3. ទី3 ពិនិត្យមើលឈ្មោះខេត្តដែលនាក់ភ្នាល់.

4. ទី4 ជាលទ្ធផលដែលនាក់ភ្នាល់ទៅលើ Head  2លេខក្បាល  ( 2D : 70 ).

5. ទី5 ជាលទ្ធផលដែលនាក់ភ្នាល់ទៅលើ Head  3លេខក្បាល  ( 3​D : 294 ).

6. ទី6 យើងត្រូវយកលទ្ធផលឡូទី18មកកាត់ជាលេខ2ខ្ទង់ ឬ លេខ3ខ្ទង់ ដើម្បីមកធ្វើជាលទ្ធផលរបស់ Last 2D និង 3​D ឧទារហណ៏ លទ្ធផលនេះជារបស់ឡូទី18មានលេខ 13005 ( Last 2D-05 ) ( Last 3D-005 ).

7. ទី7 សម្រាប់ 2D គេភ្នាល់ទៅលើ2លេខមាន18ឡូ គិតចាប់ពីរឡូទី1ដល់ឡូទី18.

* 3D គេភ្នាល់ទៅលើ3លេខមាន17ឡូ គិតចាប់ពីរឡូទី2ដល់ឡូទី18.

** 4D គេភ្នាល់ទៅលើ4លេខមាន16ឡូ គិតចាប់ពីរឡូទី3ដល់ឡូទី18 ចំណែកការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលគឺគេយកលេខខាងចុង.

ចុចទីនេះដើម្បីចុះឈ្មោះ

Zoo666 គឺជាវេបសាយភ្នាល់ហ្គេមតាមរយៈ Online ងាយស្រួលក្នុងដកដាក់ប្រាក់តាមប្រពន្ធ័ធនាគារ សេវាកម្មបម្រើជូនអតិថិជន 24ម៉ោង។ Zoo666មានហ្គេមជាច្រើនដូចជាហ្គេមឆ្នោត ឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតវៀតណាម ឆ្នោតថៃ ដែលមានទឹកសងខ្ពស់ជាងគេ។ ហ្គេមបាល់ បាល់ទាត់ បាល់បោះ ដែលមានហាងឆេងទឹកប្រាក់ច្រើនជម្រើសជូនអតិថិជន ងាយស្រួលក្នុងការភ្នាល់ អាចភ្នាល់បកបានចាប់ពី 3គូ ដល់ 15គូ។ ហ្គេមដែល បន្តផ្ទាល់ចេញពីកាស៊ីណូផ្ទាល់ៗតែម្តង​ មាននារីចែកបៀរ ដ៏ជំនាញ ស្រស់ស្អាត។ ហ្គេមស្លតម៉ាស៊ីនមានច្រើនប្រភេទច្រើនហ្គេមងាយស្រួលលេងដោយមិនបោកប្រាស់ដល់អតិថិជន ពីព្រោះអតិថិជនទទួលបានលទ្ធផលដូចៗគ្នា ពុំមែនអាខោនមួយទល់នឹងលទ្ធផលមួយនោះទេ។Zoo666 ជាវេបសាយធំលំដាប់ពិភពលោក លោកអ្នកអាចភ្នាល់សំណាងជាមួយវេបសាយខាងប្អូនដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ សុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់ 100% ជូនអតិថិជន។ លោកអ្នកអាចកំសាន្តជាមួយវេបសាយZoo666 គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

3 thoughts on “របៀបភ្នាល់ឆ្នោតវៀតណាមលេងកំសាន្តជាមួយ zoo666 មាន 2D / 3D / 4D និង ប៉ាវឡូ មាន Head / Last / Head+Last

Comments are closed.