របៀបភ្នាល់ឆ្នោតខ្មែរលេងកំសាន្តជាមួយ zoo666 មាន 2D / 3D / 4D និង ប៉ាវឡូ មាន4ប៉ុស្តិ៍  A B C D​

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Zoo666 ជាពិភពកំសាន្តឆ្នោតខ្មែរគ្មានដែនកំណត់។ ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបនៃការភ្នាល់ ឆ្នោតខ្មែរ ងាយៗ  គ្រាន់តែលោកអ្នកបង្កើតអាខោនមួយ ជាមួយវេបសាយ zoo666 នោះនិងអាចធ្វើការភ្នាល់ឆ្នោតតាមទូរសព្ទដៃ ឬ កំព្យូទ័របានយ៉ាងងាយស្រួលដោយខ្លួនឯង។

សម្រាប់ពត៌មានលំម្អិត៖

​​​​​​​​*របៀបលេងឆ្នោតខ្មែរនៅzoo666

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតខ្មែរ 2D & 3D

LC – 2D & 3D

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Lotto Cambodia ហើយចុចត្រង់ 2D & 3D ម្ដងទៀត។

2. ទី2 សូមបំពេញលេខដែលអ្នកចង់ភ្នាល់ចូលកន្លែង Number 15 ឬ 125។

3. ទី3 អ្នកត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់តាមប៉ុស្តិ៍ A B C D​ ABCD និង Roll & Roll2

4. ទី4 2D&3D ជាជម្រើសភ្នាល់ 2លេខ ឬ 3លេខ ប៉ាវឡូ 2D មាន 23 ប៉ាវឡូ2 2D មាន 19​ ប៉ាវឡូ 3Dមាន 19 ប៉ាវឡូ2 3D 17។

5. ទី5 ត្រូវធីកលើខេត្តដែលអ្នកចង់ភ្នាល់។

6. ទី6 នាក់ចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់។

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតខ្មែរ 4លេខ

  • សូមចុចពាក្យថា4D ហើយសូមវាយលេខ4ខ្ទង់ដែលលោកអ្នកភ្នាល់ក្នុងប្រអប់​ Number
LC – 4D

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា 4D

2. ទី2 សូមបំពេញលេខដែលអ្នកចង់ភ្នាល់ចូលកន្លែង Number 1255។

3. ទី3 អ្នកត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់។

4. ទី4 សម្រាប់ 4D ភ្នាល់បានតែប៉ាវឡូទេ ហើយមាន 18ឡូ។

5. ទី5 ត្រូវធីកលើខេត្តដែលអ្នកចង់ភ្នាល់។

6. ទី6 នាក់ចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់។

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតខ្មែរ Roll Parlay គឺជាការភ្នាល់ទៅលើប៉ាវឡូនិងលេខបក

LC – Roll Parlay

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Parlay

2. ទី2 សូមបំពេញលេខដែលអ្នកចង់ភ្នាល់ចូលកន្លែង Number1 12 Number2 70 Number3 10 ភ្នាល់បកបីប្រអប់ Number1​ 10 Number2 15 ភ្នាល់បកពីរប្រអប់។

3. ទី3 អ្នកត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់។

4. ទី4 ត្រូវធីកលើខេត្តដែលអ្នកចង់ភ្នាល់។

5. ទី5 អ្នកចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់។

បញ្ជាក់ Roll Parlay គឺជាការភ្នាល់ប៉ាវឡូ បើទាំង18ឡូនេះមានលេខដែលអ្នកភ្នាល់ 12/70/10 ទើបចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវ។

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតខ្មែរ Mix គឺជាការភ្នាល់ទៅលើគុណត្រឡប់លេខ 21 ឬ 12

LC – Mix

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Mix

2. ទី2 សូមបំពេញលេខដែលអ្នកចង់ភ្នាល់ចូលកន្លែង Number 125​​/15

3. ទី3អ្នកត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់ប៉ុស្តិ៍ A B C D​ ឬ ABCD និង Roll & Roll2 នេះជាប្រអប់លេខ2ខ្ទង់។

4. ទី4អ្នកត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់ប៉ុស្តិ៍ A B C D​ABCD និង Roll & Roll2 នេះជាប្រអប់លេខ3ខ្ទង់។

5. ទី5 ត្រូវធីកលើខេត្តដែលនាក់ចង់ភ្នាល់។

6. ទី6 អ្នកចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់។

បញ្ជាក់ Mix 2D3D គឺជាការភ្នាល់លេខគុណត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកសម្រាប់លេខ 2ខ្ទង់និងលេខ3ខ្ទង់ ហើយអ្នកអាចជ្រើសរើសយកលេខដែលអ្នកពេញចិត្តបានចាប់ពីរ 2លេខ ឬ 3លេខ រហូតដល់9លេខ អ្នកអាចយកលេខនេះមកMixចេញជាលេខ2ខ្ទង់និងលេខ3ខ្ទង់  ហើយជម្រើសភ្នាល់មាន4ប៉ុស្តិ៍ A B C DRoll & Roll2

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតខ្មែរ Cross គឺជាការភ្នាល់ទៅលើគួបលេខ

LC – Cross

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Cross

2. ទី2 សូមបំពេញលេខដែលអ្នកចង់ភ្នាល់ចូលកន្លែង Number 12345 / 987123

3. ទី3 អ្នកត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់ប៉ុស្តិ៍ A B C D​ ឬ ABCD និង Roll & Roll2

4. ទី4 ត្រូវធីកលើខេត្តដែលអ្នកចង់ភ្នាល់។

5. ទី5 អ្នកចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់។

បញ្ជាក់ Cross គឺជាការភ្នាល់លេខគួបឬខ្វែងលេខពីប្រអប់ Number គួបទៅ Number2 ហើយគេភ្នាល់បានតែលេខ 2ខ្ទង់ប៉ុណ្ណោះ ហើយជម្រើសភ្នាល់មាន4ប៉ុស្តិ៍ A B C D Roll & Roll2

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតខ្មែរ Digit 2D គឺជាការភ្នាល់ទៅលើ អូសលេខ2ខ្ទង់

LC – Digit 2D

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Digit 2D

2. ទី2 អ្នកត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់ប៉ុស្តិ៍ A B C D​ ABCD និង Roll & Roll2

3. ទី3 ចុចធីកទីនេះដើម្បីអូសកន្ទុយ2លេខ អូសម្ដងបាន10លេខ។

4. ទី4 ចុចធីកទីនេះដើម្បីអូសក្បាល2លេខ អូសម្ដងបាន10លេខ។

5. ទី5 ត្រូវធីកលើខេត្តដែលអ្នកចង់ភ្នាល់។

6. ទី6 អ្នកចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់។

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតខ្មែរ Digit 3D គឺជាការភ្នាល់ទៅលើ អូសលេខ3ខ្ទង់

LC – Digit 3D

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Digit 3D

2. ទី2 នាកត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់ប៉ុស្តិ៍ A B C D​ ឬ ABCD និង Roll & Roll2

3. ទី3 ចុចធីកទីនេះដើម្បីអូសកន្ទុយ3លេខ អូសម្ដងបាន10លេខ។

4. ទី4 ចុចធីកទីនេះដើម្បីអូសក្បាល3លេខ អូសម្ដងបាន10លេខ។

5. ទី5 ត្រូវធីកលើខេត្តដែលអ្នកចង់ភ្នាល់។

6. ទី6 អ្នកចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់។

របៀបភ្នាល់ឆ្នោតខ្មែរ Special 2D គឺមាន14ជម្រើស Big / Small / Odd / Even / In / Out / Small Odd / Small Even / Big Odd / Big Even / Odd Odd / Even Even / Even Odd / Odd Even

LC – Special 2D

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Lotto បន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Lotto Cambodia ម្ដងទៀត។

2. ទី2 សូមចុចពាក្យថា Special 2D

3. ទី3 ជាប្រអប់គ្រីសជម្រើសភ្នាល់ទាំង14នៃការភ្នាល់របស់អ្នក។

4. ទី4 អ្នកត្រូវបំពេញចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ចូលក្នុងប្រអប់ប៉ុស្តិ៍ A B C D​ ឬ ABCD និង Roll & Roll2

5. ទី5 ត្រូវធីកលើខេត្តដែលអ្នកចង់ភ្នាល់។

6. ទី6 អ្នកចុចពាក្យថា SUBMIT ដើម្បីសំរេចការភ្នាល់។

ជម្រើសភ្នាល់ទាំង 14 នៃលេខរៀង ទី3 មានដូចជា

1. Big លេខធំមាន50លេខគឺ(50-99)។

2. Small លេខតូចមាន50លេខគឺ(00-49)។

​3. Odd លេខដែលមានលទ្ឋផល(សេស)មាន50លេខ(00-99)។

​​​4. Even លេខដែលមានលទ្ឋផល(គួរ ) មាន50លេខ(00-99)។

5. In លេខដែរមានលទ្ឋផលចន្លោះ(25-74)មាន50លេខ។

6. Out លេខដែរមានលទ្ឋផលចន្លោះ(00-24-75-99)​មាន50លេខ។

7. Small odd លេខដែរមានលទ្ឋផល(តូចហើយសេស)ចន្លោះ​(00-49)មាន25លេខ។

​8. Small Even លេខដែរមានលទ្ឋផល(តូចហើយគូ)ចន្លោះ(00-49) មាន25លេខ។

9. Big Odd  លេខដែរមានលទ្ឋផល​(ធំហើយសេស)ចន្លោះ (50-99)មាន25លេខ។

10. Big Even លេខដែរមានលទ្ឋផល(ធំហើយគួ)ចន្លោះ( 50-99)​មាន25លេខ។

11. Odd Odd  លេខដែរមានលទ្ឋផលក្បាល(សេស)ហើយកន្ទុយ(សេស)មាន25លេខ(ក្បាល1,3,5,7,9/កន្ទុយ1,3,5,7,9)។

12. Even Even លេខដែរមានលទ្ឋផលក្បាល(គួ)ហើយកន្ទុយ(គួ)មាន25លេខ(ក្បាល0,2,4,6,8/កន្ទុយ0,2,4,6,8)។

13. Odd Even លេខដែរមានលទ្ឋផលក្បាល(សេស)ហើយកន្ទុយ(គួ)​មាន25លេខ(ក្បាល1,3,5,7,9/កន្ទុយ0,2,4,6,8.)។

14. Even Odd លេខដែរមានលទ្ឋផលក្បាល(គួ)ហើយកន្ទុយ(សេស)មាន25លេខ(ក្បាល0,2,4,6,8/កន្ទុយ1,3,5,7,9)។

របៀបមើល Schedule គឺជាកាលវិភាគដើម្បីមើលប៉ុស្តិ៍ឬខេត្តដែលឆ្នោតចេញប្រចាំថ្ងៃ

LC – Lotto Schedule

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Lotto បន្ទាប់មកចុចពាក្យ Lotto Cambodia ម្ដងទៀត។

2. ទី2 សូមចុចពាក្យថា Schedule

3. ទី3 ជាតារាងបង្ហាញ ប៉ុស្តិ៍ និង ខេត្ត ចំណែកការភ្នាល់វិញមានដូចជា Hanoi /18A /18B /18C /18D

របៀបមើល Package គឺជាកន្លែងជម្រើសសងមាន 21ជម្រើស A ដល់ U

LC – Lotto Package

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Change

2. ទី2 យើងមានជម្រើសនៃការសងរហូតទៅដល់ 21ជម្រើស Package A ដល់ U

3. ទី3 បើយើងយក Package A Commission ដែលយើងបានទឹកមកវិញគឺ ( 9% ) ចំណែក Odd សងវិញគឺ ( 90 )។

4. ទី4 បើយើងសម្រេចយក Package អក្សរ A B ឬ  C D យើងត្រូវតែចុចពាក្យ Save ទើបជាប់ជម្រើសដែលយើងយក។

របៀបមើល Result គឺជាកន្លែងមើលលទ្ធផលឆ្នោតចេញប្រចាំថ្ងៃ

LC – Lotto Result

1. ទី1 សូមចុចពាក្យថា Lotto បន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Lotto Cambodia ម្ដងទៀត។

2. ទី2 សូមចុចពាក្យថា Result

3. ទី3 ជាការឧទារហណ៏របៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល 2D-ប៉ុស្តិ៍ A-06 សម្រាប់ 3Dប៉ុស្តិ៍ A 509។

4. ទី4 ជាការឧទារហណ៏របៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល 2D-ប៉ុស្តិ៍ B-97 សម្រាប់ 3Dប៉ុស្តិ៍ B 834។

5. ទី5 ជាការឧទារហណ៏របៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល 2D-ប៉ុស្តិ៍ C-34 សម្រាប់ 3Dប៉ុស្តិ៍ C 978។

6. ទី6 ជាការឧទារហណ៏របៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល 2D-ប៉ុស្តិ៍ D-94 សម្រាប់ 3Dប៉ុស្តិ៍ D 783។

ចុចទីនេះដើម្បីចុះឈ្មោះ

Zoo666 គឺជាវេបសាយភ្នាល់ហ្គេមតាមរយៈ Online ងាយស្រួលក្នុងដកដាក់ប្រាក់តាមប្រពន្ធ័ធនាគារ សេវាកម្មបម្រើជូនអតិថិជន 24ម៉ោង។ Zoo666មានហ្គេមជាច្រើនដូចជាហ្គេមឆ្នោត ឆ្នោតខ្មែរ ឆ្នោតវៀតណាម ឆ្នោតថៃ ដែលមានទឹកសងខ្ពស់ជាងគេ។ ហ្គេមបាល់ បាល់ទាត់ បាល់បោះ ដែលមានហាងឆេងទឹកប្រាក់ច្រើនជម្រើសជូនអតិថិជន ងាយស្រួលក្នុងការភ្នាល់ អាចភ្នាល់បកបានចាប់ពី 3គូ ដល់ 15គូ។ ហ្គេមដែល បន្តផ្ទាល់ចេញពីកាស៊ីណូផ្ទាល់ៗតែម្តង​ មាននារីចែកបៀរ ដ៏ជំនាញ ស្រស់ស្អាត។ ហ្គេមស្លតម៉ាស៊ីនមានច្រើនប្រភេទច្រើនហ្គេមងាយស្រួលលេងដោយមិនបោកប្រាស់ដល់អតិថិជន ពីព្រោះអតិថិជនទទួលបានលទ្ធផលដូចៗគ្នា ពុំមែនអាខោនមួយទល់នឹងលទ្ធផលមួយនោះទេ។Zoo666 ជាវេបសាយធំលំដាប់ពិភពលោក លោកអ្នកអាចភ្នាល់សំណាងជាមួយវេបសាយខាងប្អូនដោយទំនុកចិត្តខ្ពស់ សុវត្ថិភាពសាច់ប្រាក់ 100% ជូនអតិថិជន។ លោកអ្នកអាចកំសាន្តជាមួយវេបសាយZoo666 គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។